Zmluvné podmienky


Zmluvné podmienky pre webovú stránku TheFullSpoon.com

Dátum účinnosti: 22.12.2023

1. Úvodné ustanovenia

1.1 The Full Spoon – Plná lyžica, s vlastníčkou Ing. Teréziou Nikovou, so sídlom na adrese Palárikova 4082/12, 955 01 Topoľčany, Slovensko (ďalej len „Prevádzkovateľ“) prevádzkuje webovú stránku thefullspoon.com (ďalej len „Stránka“).

1.2 Predmetom týchto zmluvných podmienok je regulácia vzťahov medzi Prevádzkovateľom a používateľmi Stránky, ktorí zakúpia digitálne súbory na stiahnutie.

2. Objednávka a Kúpna cena

2.1 Používateľ môže objednať digitálne súbory na stiahnutie prostredníctvom Stránky.

2.2 Kúpna cena za digitálne súbory je stanovená na Stránke. Používateľ je povinný uhradiť túto sumu pred stiahnutím zakúpených súborov.

3. Dodanie digitálnych súborov

3.1 Po úspešnej platbe bude Používateľovi umožnené stiahnuť zakúpené digitálne súbory.

3.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo odmietnuť dodanie v prípade porušenia týchto podmienok alebo podozrenia z podvodu.

4. Autorské práva a Používanie

4.1 Digitálne súbory sú chránené autorskými právami. Používateľ získava licenciu na používanie súborov výlučne pre osobné účely a nesmie ich šíriť alebo inak komerčne využívať bez súhlasu Prevádzkovateľa.

5. Zodpovednosť a Reklamácie

5.1 Prevádzkovateľ neručí za škody vzniknuté v dôsledku používania digitálnych súborov alebo Stránky.

5.2 V prípade zistenia chyby v zakúpených súboroch môže Používateľ uplatniť reklamáciu. Reklamácia musí byť podaná do 15 dní od zakúpenia.

6. Ochrana osobných údajov

6.1 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi a svojou Zásadou ochrany osobných údajov.

7. Ostatné ustanovenia

7.1 Tieto zmluvné podmienky môžu byť zmenené Prevádzkovateľom. Aktualizované podmienky budú zverejnené na Stránke.

7.2 V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností kontaktujte Prevádzkovateľa na info@thefullspoon.com.